Materials i recursos

Adolescentes en riesgo y servicio a la comunidad

Xus Martín

A l’article es planteja la necessitat de dissenyar noves pràctiques educatives que contribueixin a superar les limitacions detectades en grups d’adolescents en risc d’ exclusió. En concret es proposa el treball per projectes amb servei a la comunitat, una metodologia en la qual conflueix l’aprenentatge actiu i la participació en l’entorn.

Analizar, repensar y mejorar los proyectos: una rúbrica para la autoevaluación de experiencias de aprendizaje servicio

Laura Rubio Serrano, Josep Maria Puig Rovira, Xus Martín García i Josep Palos Rodríguez

Aquest article presenta una rúbrica per a l’autoavaluació d’experiències d’aprenentatge servei. Es tracta d’un instrument d’avaluació formativa per als diferents àmbits i etapes educatives. La rúbrica està estructurada en dotze dimensions cadascuna de les quals té quatre nivells: les dimensions bàsiques (necessitats socials, servei, sentit social i aprenentatges), les dimensions pedagògiques (participació, treball en equip, reflexió, reconeixement i avaluació) i les dimensions organitzatives (partenariat i consolidació en centres i entitats).

Implantació territorial de l'aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Ariadna López i Laura Campo

En aquest treball s’analitza un aspecte de l’arribada i la promoció de l’aprenentatge servei al món educatiu i social de Catalunya: la seva implantació en l’àmbit local. Es vol estudiar el procés i els resultats a què han arribat alguns municipis en la tasca d’arrelar l’aprenentatge servei a la seva xarxa de centres educatius i entitats socials.

El aprendizeje servicio: un méteodo para la Epc y los derechos humanos

Monogràfic Revista Escuela

La revista Escuela publica aquest monogràfic sobre aprenentatge servei (novembre 2013) coordinat per Pedro Uruñuela. Presenta quatre articles de Roser Batlle, Xus Martín, Rafa Mendía i Raquel Simó i el Grup de València. A més, cinc experiències de gran interès.

Aproximació al procés de promoció de l'aprenentatge servei a Catalunya

Josep Maria Puig Rovira i Ariadna López Margall, 2013

En aquest escrit es vol estudiar com es promou una innovació educativa a partir de l’anàlisi del procés de desenvolupament de l’aprenentatge servei a Catalunya. S’ha analitzat la tasca desenvolupada pel Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei en els diferents àmbits en què ha actuat des de la seva constitució l’any 2003 fins a l’any 2011.

Temps d'Educació

Laura Rubio (coord.), 2011

La revista educativa que presentem mostra monografies sobre aprenentatge servei i a part, també, altres estudis i recerques, documents i reflexions respecte a temes educatius.

Promoure la ciutadania activa dels joves

Idees per construir la pau. Escola de pau

El monogràfic presenta l’Aprenentatge-servei, una metodologia que permet reforçar el lligam entre les escoles i la comunitat local, i promoure així la ciutadania activa dels joves.

Aprenentatge servei i salut

Revista Compartir

Aquest número de la revista “Compartir” inclou un monogràfic sobre aprenentatge servei. Trobareu un article general escrit per Josep Maria Puig, els projectes “Posa’t al seu lloc”, “Donació de Sang i educació per la ciutadania” i les experiències de l’Escola Solc Nou. A més una entrevista a Carme Altayó, responsable del Departament de inciatives socials de la Fundació Hospital de Mataró.

Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades més enllà del temps lectiu

Neus Soriano, Ramon Plandiura i Eva Izquierdo, juliol 2009

Informe sobre alguns aspectes legals que convé tenir presents a l’hora d’organitzar i desenvolupar activitats educatives i socioeducatives més enllà de l’horari lectiu dels centres. Adreçat a persones i organitzacions que fan i volen fer coses en el món educatiu, informa en matèria de responsabilitat civil alhora que recomana, com a màxima en l’acció educativa, emprar el seny.

El aprendizaje servicio: un instrumento de la educación para la ciudadanía

Jordi Sánchez, Cuadernos de Pedagogía, 357, maig de 2006

L’article posa de relleu el valor dels programes d’aprenentatge servei com a eines d’educació per a la ciutadania i elements a tenir en compte per a l’enfortiment del vicle social i el compromís cívic. (CAST)

Rasgos pedagógicos del aprendizaje servicio

Els autors defineixen l’APS com una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, partint de necessitats de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. També aporten un seguit de trets propis d’aquest tipus de projectes. (CAST)

Proyectos para mejorar la ciudadanía

Carme Bosch i Roser Batlle, Cuadernos de Pedagogía, 357, maig 2006

L’article analitza el rol de les administracions públiques i les seves possibilitats en la implementació de projectes d’aprenentatge servei i apunta orientacions per a planificar aquest tipus d’activitats. (CAST)

L'aprenentatge servei com a pràctica de l'educació en valors

Senderi, butlletí d’educació en valors, abril 2005

Butlletí monogràfic de Senderi, educació en valors (número 21), que inclou articles i experiències sobre APS.

L'aprenentatge servei: escola de ciutadania

Xus Martín Garcia, abril 2005

L’article recull els elements definitoris de l’APS i fa un breu recorregut per les etapes metodológiques fonamentals d’aquesta proposta educativa.