Política de privacitat

En construcció…

Política de Privacitat

  • L’Associació Centre Promotor de l’Aprenentatge servei és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 667179770 i amb domicili a Barcelona: Avinguda de les Drassanes nº 3, 08001 Barcelona. Amb CIF: G-67179770.
  • De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el seu reglament, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades al corresponent fitxer del que és responsable l’Associació.
  • L’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin usades per part de l’associació per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades i que a continuació s’esmenten.
  • Finalitats del tractament de les dades:

-Gestionar la tramesa periòdica del Butlletí de l’Associació

-Gestionar la tramesa d’informació relativa a activitats i convocatòries relacionades amb l’aprenentatge servei.

  • Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.
  • L’associació garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.
  • Els usuaris podran accedir a les seves dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició i cancel·lació reconeguts pel Reglament. Aquest drets es poden exercir, de forma gratuïta, remetent el corresponent escrit al domicili de l’associació o per correu electrònic a l’adreça: centre@aprenentatgeservei.cat
  • En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.